Baldai PL

Taisyklės

PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
  1.  Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Baldai PL” juridinio asmens kodas 304078088, PVM mokėtojo kodas LT100009592016, registracijos adresas Gedimino pr. 45-4, LT-01109 Vilnius, el. pašto adresas – info@baldaipl.lt, interneto tinklapyje esanti internetinė parduotuvė www.baldaipl.lt, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes arba paslaugas.
  2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą.
 2.  Bendrosios nuostatos
  1.  Pirkėjas prieš įsigyjant prekę, patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs ir / ar pažymėjęs varnelę prie teiginio „ su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo bei Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių pirkimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.
  2. Pirkėjas, sutikdamas su www.baldaiPL.lt Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.baldaiPL.lt internetinėje parduotuvėje Pardavėjas turi teisę taisyti, keisti arba pildyti pirkimo – pardavimo taisykles iškilus tokiam būtinumui. Apie taisyklių pakeitimus Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.baldaiPL.lt.
  3. Pirkėjas negali užsakyti / pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, jeigu  nėra susipažinęs su šiomis pardavimo taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka. Tuo atveju, kai pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi, jis negali užsakyti / pirkti prekių internetinėje parduotuvėje
  4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  5. Pardavėjas vykdo prekyba ir prekes pristato tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 3. Prekių užsakymas – pirkimas
  1. Pirkėjas gali užsakyti / pirkti prekes tokiais būdais:
   1. Prisiregistravęs kaip naujas vartotojas prie internetinės parduotuvės www.baldaiPL.lt, arba prisijungęs savo vardu, jeigu jau anksčiau buvo prisiregistravęs.
   2. Be registracijos, užpildęs reikiamą informaciją
   3. Paskambinęs telefonu
 4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tuo momentu, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir įkėlęs ją į prekių krepšelį, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir paspaudžia nuorodą „pirkti”, „užsakyti” arba „apmokėti”. Tuo pačiu momentu pardavėjas patvirtina pirkėjo užsakymą, jeigu visa informacija užpildyta tinkamai.
  2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jam elektroniniu paštu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  3. Visi pirkėjų užsakymai yra saugomi pardavėjo duomenų bazėje.
  4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes , privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  5. Pateikdamas užsakymą telefonu, laikoma, kad pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis.
 5.  Pirkėjo teisės
  1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš pardavėjo taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo šių taisyklių nustatyta tvarka.
  3.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, elektroniniu paštu, nurodant prekę bei užsakymo numerį.
  6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  1.  Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių taisyklių tvarkos, bei visų kitų taisyklių nurodytų www.baldaiPL.lt.
  2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant pranešti apie tai pardavėjui.
  4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  5.  Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 7. Pardavėjo teisės
  1. Pardavėjas turi teisę keisti tam tikrų funkcijų veikimą ar jų dalį.
  2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą jeigu susidaro tam tikros sąlygos, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti arba anuliuoti pirkėjo registracija, jeigu pirkėjas bando pakenkti pardavėjo darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų.
  4. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
  5. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.
  6. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, užsakant prekes, pateikė neteisingus asmens duomenis, kai Pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 darbo dienas telefonu arba elektroniniu paštu.
  7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 8. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes šių taisyklių numatytomis sąlygomis
  4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis privalo pasiūlyti Pirkėjui analogišką arba panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
  5. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  6. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
  7. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią prekių sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas pirkėjo prekių krepšelyje
 9. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai
  1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje, užsakymuose bei PVM sąskaitose-faktūrose nurodomos eurais EUR su įskaičiuotu PVM tarifu
  2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes šiais būdais:
  3. naudodamas elektroninę bankininkystę – pervesdamas pinigus į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Pavedimo paskirties laukelyje pirkėjas privalo nurodyti prekių užsakymo numerį ir / arba sąskaitos – faktūros numerį, kitu atveju pardavėjas negali garantuoti užsakymo vykdymo.
  4. Grynais pinigais - sumokėdamas prekių pristatymo metu
  5. Pirkėjui pasirinkus išankstinį apmokėjimą už prekes, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo išsimokėtinai, jeigu pirkėjas nepasirinko apmokėjimo būdo - grynais pinigais.
  6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  7. Prekių kaina negali keistis po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visi jo sumokėti pinigai.
  8. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno išankstinio apmokėjimo už prekes
  9. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti šią prekių pirkimo / užsakymo sutartį.
 10. Prekių pristatymas
  1. prekių užsakymo metu Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį bei el. pašto adresą
  2. Prekės pristatomos pardavėjo transportu arba kurjeriu tarnyba
  3. Pirkėjas užsakymo metu gali pasirinkti pristatymo būdą.
  4. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje yra nemokamas, jeigu prie prekės arba užsakyme nenurodyta kitaip.
  5. Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis.
  6. Į prekės kaina nėra įskaičiuota užnešimo paslauga, prekės gali būti užnešamos už papildomą mokestį.
  7. Jeigu pirkėjas pageidauja kad prekės būtų užneštos, jis privalo el. Paštu apie tai pranešti pardavėjui ne vėliau kaip 24 val prieš pristatymą
  8. Prekės iš gamintojų pristatomos nesurinktos (pakuotėse), prie prekių yra pridedama surinkimo instrukcija. Kai kuriais atskirais atvejais prekės pristatomos jau surinktos.
  9. Prekių pristatymo laikas derinamas su pirkėju pardavėjui paskambinus užsakyme nurodytu telefonu 1 dieną prieš pristatymą.
  10. Jeigu pirkėjas negali priimti užsakymo sekančia dieną po to kai pardavėjas įspėjo pirkėją apie planuojamą pristatymą, tuomet pristatymas nukeliamas sekančiam kartui. Jeigu pirkėjas negali priimti prekių per 3 bandymus pristatyti prekes, pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį užsakymą, apie tai iš anksto neįspėjęs pirkėjo.
  11. Tuo atveju jeigu prekes pristato kurjerio tarnyba, kurjerio atstovas skambina pirkėjui ir su juo derina pristatymo laiką, pardavėjas negali įtakoti kurjerio prekių pristatymo laiko.
  12. Pardavėjas pristato prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, jeigu prekės yra Pardavėjo sandėliuose.
  13. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių.
  14. Pirkėjas sutikdamas su šia sutartimi sutinka ir su tuo, kad kai kuriais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui jeigu tiekėjas laiku nepagamina arba nepristato pardavėjui pirkėjo užsakytos prekės.
  15. Pirkėjas privalo prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti įgaliotą asmenį, kuris priims prekes.
  16. Jeigu pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
  17. Prekių pristatymo metu Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė) patikrina prekes priimančio asmens tapatybę.
  18. Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
  19. Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį pirkėjo užsakytų prekių, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta.
  20. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl kitų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  21. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kartu su PVM sąskaitą – faktūrą, arba kitą siuntos perdavimą – priėmimą patvirtinantį dokumentą.
  22. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui,bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo protokolą, taip pat padaryti siuntos nuotraukas, toje vietoje kur yra pažeidimai ir nuotraukas kartu su protokolo kopija išsiųsti pardavėjui el. Paštu.
  23. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės ir be išorinių pažeidimų.
  24. Pirkėjui, nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo protokolo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų.
  25. Prekės gali būti pristatomos ir į kitas Valstybes. Apie pristatymo kainą į kitas valstybes pirkėjas privalo pasiteirauti parašęs elektroninį laišką pardavėjui, tame laiške nurodęs dominančia prekę ir tikslų prekės pristatymo adresą, Valstybę ir pašto kodą.
 11.  Garantijos sąlygos
  1. Prekėms suteikia 24 mėnesių gamintojo garantiją, jeigu  prekės aprašyme nenurodyta kitaip
  2. Visa informacija apie prekės  nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  3. Pardavėjas neneša atsakomybės už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar komplektacija gali neatitikti nuotraukoje nurodytos prekės.
  4. Reali prekės spalva ir forma gali skirtis nuo pateiktos nuotraukoje dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  5. Pasitaikius brokui, arba jeigu prekė buvo apgadinta transportavimo metu, pirkėjas privalo atsiųsti apgadintos detalės nuotrauka ir jos kodą (prekės kodas nurodomas prekės surinkimo instrukcijoje), spalva bei kita būtiną informaciją, kurios gali prireikti , kad pardavėjas galėtų tokį broką pašalinti.
  6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros bei prekių surinkimo paslaugų. Pardavėjas persiunčia visą informaciją, susijusią su prekės garantija, gamintojui.
  7. Surinkinėjant prekę pirkėjas privalo laikytis prie prekės pridėtos surinkimo instrukcijos
  8. Prekė privalo būti naudojama tik pagal jos paskirtį
  9. Garantinis aptarnavimas neteikiamas jeigu:
  10. pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių.
  11. prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
  12. Prekė parduodama iš ekspozicijos
  13. Prekė pažymėta žodžių „išpardavimas“
 12. Prekių grąžinimas / keitimas
  1. Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų  ir atgauti visus sumokėtus pinigus (išskyrus prekes kurios buvo pagamintos pagal pirkėjo nurodytus matmenis / spalvas)
  2. Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę.
  3. grąžinama prekė būti nepraradusi prekinės išvaizdos, originalioje tvarkingoje pakuotėje (netaikoma prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimams, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę)
  4. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta
  5. bandytų surinkinėti prekių (baldų) grąžinti negalima.
  6. Negalima grąžinti kokybiškų prekių, pirktų lizingu / išsimokėtinai
  7. Tuo atveju, kai prekė yra netinkamos kokybės, pardavėjas  privalo pakeisti ją į tokia pačia prekę tinkamos kokybės prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  8. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią buvo pristatyta pardavėjo
  9. Pinigai grąžinami tik į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą pavedimu už grąžinamas prekes, po to kai prekės jau perduotos pardavėjui.
  10. Už papildomas paslaugas, transportavimo, arba užnešimo paslaugas pinigai negrąžinami.
  11. Grąžinant prekę, pirkėjas privalo pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių tvarkos
 13. Apsikeitimas informacija
  1.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.
 14. Atsakomybė
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir neįtakoja
  5. Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų pirkėjui prekių
  6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 15. Asmens duomenų apsauga
  1. Pardavėjas patvirtina, jog visi pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslais ir tiesioginės rinkodaros tikslais,. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas.
  2. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 16. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

2. Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (BDAR)
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  Šios taisyklės reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo bei tvarkymo principus. Remiantis šiomis taisyklėmis elektroninė parduotuvė https://www.baldaipl.lt/ , priklausanti UAB „Baldai PL“,     įmonės kodas    304078088, adresas Gedimino pr. 45-4, LT-01109 Vilnius, el pašto adresas info@baldaipl.lt tvarko vartotojų asmens duomenis.

  UAB „Baldai PL“ vadovaujasi tokiais asmens duomenų tvarkymo principais:
  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai tik tais atvejais, kai sudaroma sutartis tarp UAB „Baldai PL“
  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai ir naudojami tik teisėtais tikslais.
  Visa asmens duomenų informacija yra konfidenciali ir saugojama ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai.
 2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
  UAB „Baldai PL“ renka ir apdoroja pirkėjo / vartotojo asmens duomenis – vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, el pašto adresą, kad galėtu tinkamai apdoroti ir vykdyti sutartį / užsakymą  tap pirkėjo ir pardavėjo.
  Jeigu pirkėjas nepageidauja kad jo asmens duomenys butų tvarkomi šiais tikslais, pirkėjas turi pilną teisę nutrauti sutartį su pardavėju, apie tai pranešdamas el paštu info@baldaipl.lt , visi pirkėjo duomenys taip pat gali būti pašalinti iš pardavėjo sistemos to pageidavus pirkėjui / vartotojui.
 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  UAB „Baldai PL“ įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kurie yra būtini vartotojo sutarčiai / užsakymui vykdyti.
  Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka
 4. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas
  Vartotojas, prisiregistavęs prie paskyros https://www.baldaipl.lt/ turi pilną teisę keisti ir/ar atnaujinti savo informaciją.
  Vartotojas, norėdamas pašalinti savo duomenis iš sistemos, turi parašyti prašymą info@baldaipl.lt ir visi jo duomenys bus pašalinti iš sistemos.
 5. Taisyklių keitimas
  UAB „Baldai PL“,  turi teisę atnaujinti abra keisti taisyklės apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje https://www.baldaipl.lt/taisykles
  1. Atnaujintos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu vartotojas nesutinka su naujomis taisyklėmis, jis turi teisę jų atsisakyti, siunčiant prašymą el paštu info@baldaipl.lt  su sąlyga, kad neturės galimybės naudotis elektroninės  parduotuvės https://www.baldaipl.lt/paslaugomis.
  2. Jeigu įsigaliojus naujoms taisyklėms vartotojas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis taisyklėmis
 6. Baigiamosios nuostatos
  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt
  Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.>

                
3. BALDŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 1. Bendros korpusinių baldų naudojimo taisyklės
  1. Baldai turi stovėti sausose, vėdinamose patalpose. 
   Baldai negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių
  2. Baldus pagamintus iš laminuotos medžio drožlių plokštės neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu. Ant plokštės patekęs vanduo gali „išpūsti“ plokštę. Todėl išpylus vandens ar kito skysčio jį reikia greitai nuvalyti. 
  3. Nerekomenduojame baldų laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Baldai gali išblukti, pakeisti spalvą. 
  4. Negalima baldų statyti arti židinio bei oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila. 
  5. Perkeldami baldus į kitą vietą, nestumdykite jų. Viską iš jų išėmus perneškite į norimą vietą.
  6. Nesistokite ant baldų ir nesisupkite, sugadinsite jų konstrukciją. 
  7. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu.
  8. Neatidarinėkite kelių durelių ar stalčių vienu metu.
  9. Jei baldų durelės ar stalčiai varstomi netinkamai, patikrinkite ar baldas stovi taisyklingai, lygiagrečiai grindims. Jei ne, pakoreguokite baldo padėtį.
  10.  Siekiant išvengti spintų durų vyrių ir stalčių deformacijos, baldų duris ir stalčius laikykite uždarytus.
  11.  Baldų lentynų ir stalčių negalima apkrauti sunkiais daiktais, ant durų draudžiama tvirtinti ir kabinti papildomus krūvius, prašome vadovautis instrukcijomis jeigu jose nurodoma maksimali arba rekomenduojama lentynų apkrova. Taip pat atkreipkite dėmesį kad baldų lentynos nėra skirtos laikyti knygomis, kadangi knygų svoris gali būti per didelis.
  12. Daiktus lentynose dėliokite tokiu principu: sunkiausius – arčiau kraštų, lengvesnius – centre. 
  13. Aukštuose balduose (sekcijose) stenkitės sunkiausius daiktus sudėlioti apatinėse lentynose ar spintelėse, o viršuje išdėliokite lengvesnius, baldai bus stabilesni.
  14. Jeigu baldams suveržti yra naudojamos sąvaržos, varžtai arba sraigtai ir jiems atsilaisvinus atsiranda plyšiai, jungiamąsias detales reikia vėl suveržti.
 2. Korpusinių baldų priežiūros taisyklės
  1. Ant baldų stalviršio nestatyti įkaitusių daiktų, tokių kaip keptuvės, karšto puodo, lygintuvo, ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės. 
  2. Nepjaustykite ant stalviršio.
  3. Nenaudokite smailių įrankių ar šiurkščių kempinių paviršiaus valymui.
  4. Ant stalviršio ar kito baldo nepalikite rūkstančios cigaretės, liks dėmė.
  5. Užpylus acetono ar kitų chemikalų, nedelsiant nuvalykite sausu audinio, medžiagos gabalėliu.
  6.  Nedėkite kavos virimo aparato ar virdulio po pakabinamomis spintelėmis, nes vandens garai ir aukšta temperatūra gali sugadinti baldus.
  7. Ant stalviršio ar kito baldo nestatykite plastikinių, guminių daiktų, nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingridientų, kurie gali pažeisti apdailą. 
  8. Nepalikite pusiau atidarytų spintelių durelių po halogeniniais šviestuvais, nes durelių kraštai apklijuoti PVC juosta arba ABS apvadais gali atsiklijuoti, išsilydyti ar užsidegti. Išlaikykite ne mažesnį nei 5 cm. atstumą nuo halogeninio šviestuvo iki padėto po juo daiktu, kad išvengtumėte daiktų išsilydimo ar net užsidegimo.
  9. Balduose atsiradusias dėmes reikia išvalyti nedelsiant. Valykite naudodami sugeriančią medžiagą, ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo ant baldo paliks baltas dėmes. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje.
 3. SVARBU: 
  Korpusinius baldus naudokite pagal paskirtį. Pasirūpinkite, kad vaikai nelaipiotų ir nekabėtų ant stalčių, durelių ir lentynų. Jei baldai virstų ar kristų, galima smarkiai susižeisti. 
 4. Minkštų baldų naudojimo taisyklės
  1. Baldai turi būti naudojami pagal paskirtį.
  2. Prieš pirmą kartą naudojant baldo išlankstymo funkciją reikia įsitikinti, kad visos transportavimo apsaugos yra pašalintos.
  3. Išpakavus baldus rekomenduojama jais iškart nesinaudoti. Palikite išsivėdinti.
  4. Minkšti baldai gali turėti suglamžymus, kurių priežastis yra transportavimas. Tokiu atveju rekomenduojame rankinį baldo dalių (porankių, pagalvių ir t.t.) formavimą.
  5. Nekelkite minkštų baldų už porankių. 
  6. Negalima sėdėti ant porankių, atlošo.
  7. Negalima stovėti, šokinėti sėdimoje vietoje, atramoje arba ant pavienių spyruoklių juostų.
  8. Netraukite baldo už galvūgalio, minkštųjų atkaltės pagalvių, porankių ar nugaros pagalvių, nes tai gali sugadinti siūles. Atsargiai kelkite gaminį visu korpusu nuo pagrindo.
  9. Baldai turi būti pastatyti lygiame paviršiuje. Baldą statykite 5 – 10 cm. nuo sienos, kad neatsirastų nusitrynimų ar įspaudų.
  10. Skirtumų atsiradimas dėl netolygaus baldo naudojimo nėra baldo trūkumas. Rekomenduojame reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti toje pačioje, pamėgtoje vietoje.
  11. Baldai turintys išlankstymo funkciją, nėra skirti kasdieniam miegojimui.
  12.  Pakėlimo mechanizmą traukite ties centru.
  13. Per pirmuosius tris naudojimo mėnesius baldo porolonas turi / gali suminkštėti ir toks išlikti.
  14. Naudojant minkštus baldus su pagalvėmis reikia jų formavimą rankomis kartoti priklausomai nuo baldo naudojimo intensyvumo.
  15. Natūraliu naudojimo efektu yra apdangalo raukšlėjimasis, sėdimosios dalies nedidelis išsisėdėjimas, audinio, dirbtinės ir natūralios odos tempimas, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgesys. 
  16. Sėdimose dalyse iš audinio gali susidaryti lengvos klostės. 
  17. Vaikams yra draudžiamas savarankiškas miego ir poilsio mechanizmo išlankstymas ir sulankstymas.
  18. Neleiskite naminiams gyvūnams lipti ant baldų. Nei oda, nei audinys neatlaikys katės, šuns ar kito naminio gyvūno aštrių nagų.
 5. Minkštų baldų priežiūros taisyklės
  1. Prieš pradedant baldo naudojimą, jį reikia apsaugoti gamintojo arba pardavėjo rekomenduojamomis valymo ar konservavimo priemonėmis.
  2. Žmogaus kūno prakaitas, gyvūnų ir augalų kilmės riebalais, tirpikliai ir alkoholio turintys skysčiai bei kitos cheminės priemonės gali turėti nepalankų poveikį baldų apmušalui.
  3. Nedėkite ant baldų laikraščių ar žurnalų, dažai gali įsigerti ir sugadinti baldo apmušalą. 
  4. Džinsai ir kiti dažytis linkę rūbai gali palikti matomų dėmių ant baldo apmušalo.
  5. Laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumas, kurį sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.
  6. Veliūrinių audinių atspalvis gali skirtis nuo baldo statymo kampo, šviesos kritimo kampo.
  7. Rekomenduojama kambario aplinka kurioje stovi baldai turėtų būti 45-55 % santykinio drėgnumo ir 18-23°C laipsnių.
  8. Blizgesys ir žvilgėjimas sėdimose dalyse yra veliūro, šanylio, flioko plaukelių žerėjimo pasekmė. Ilgesnio naudojimo metu, plaukas yra labiau suspaudžiamas sėdimose dalyse, todėl apšvietus gali matytis tamsumo ir šviesumo skirtumai. Tai nėra jokiu būdu medžiagos defektas, bet tipinis audinio bruožas. 
  9. Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdėlio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps. Tas taikoma tiek audiniams, tiek natūraliai odai. Jei derinote natūralią odą su dirbtine oda, laikui bėgant atspalviai pastebimai skirsis.
 6. Baldų valymas
  1. Atidžiai perskaitykite valymo produkto naudojimo instrukciją.
  2. Visų baldų paviršius valykite tik su tam skirtomis valymo priemonėmis.
  3. Patikrinkite spalvos atsparumą nematomoje baldo vietoje.
  4. Naudokite tik vandenyje tirpstančius valiklius (Ph neutralius, neturinčius alkoholio, švelnias ir bekvapias priemones).
  5. Nenaudokite valiklio, pagaminto benzino, acetono ar tirpiklio pagrindu. 
  6. Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, stiprių smūgių.
  7. Naudokite šluostę ar švelnų šepetį baldų išpurenimui išdžiūvus. 
  8. Nesėdėkite ant baldų kol jie drėgni: tai gali ištampyti dangą. Leiskite baldams pilnai išdžiūti (bent dvi dienas). |
  9. Nenaudokite lygintuvo ar plaukų džiovintuvo audiniui su plaukeliais. 
 7. Čiužinių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės
  1. Čiužinio transportavimo metu negalima jo sulenkti pusiau. 
  2. Išpakavus čiužinį kuriam laikui palikite jį išsivėdinti.
  3. Susuktas į ruloną čiužinys turi pagulėti apie 72 val kad atgautų savo pradinę formą.
  4. Čiužinį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo drėgmės.
  5. Šviesos veikiamas porolonas keičia spalvą (geltonuoja), tačiau nepraranda savo fizinių savybių. 
  6. Čiužinio užvalkalo audinį rekomenduojama prižiūrėti taip, kaip nurodyta priežiūros etiketėje.
  7. Jeigu čiužinio užvalkalas nenuimamas, naudokite papildomą užvalkalą, kurį galėsite nuimti ir išplauti.
  8. Draudžiama čiužinį apkrauti sunkiais daiktais ir ant jo šokinėti.
  9. Jei čiužinys buvo sušlapintas, spyruoklinių čiužinių spyruoklės gali surūdyti ir atsirasti deformacijų.
  10. Čiužinį vartyti turi mažiausiai du asmenys.

Taisyklės paskutinį kartą  atnaujintos: 2022-01-10